Ontwikkeling integrale kindcentra

vraag

Het primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvangorganisaties in ’s-Hertogenbosch willen onder beleidsregie van de gemeente toe naar het realiseren van Kindcentra 0-13. Hoe pakken we dit aan? KOCK heeft in de rol van projectleider de opdracht gekregen, om ’zoveel mogelijk kindcentra te realiseren’.

aanpak

Het gaat om een samenwerking tussen 5 schoolbesturen, 9 kinderopvangorganisaties en een organisatie voor peuterspeelzaalwerk, op een thema dat elk van de partijen raakt in haar bedrijfsvoering en strategische positie. Een dermate complexe situatie kan in onze ogen alleen tot ontwikkeling komen met een projectmatige benadering, waarbij gefaseerd (stap voor stap) in de juiste volgorde activiteiten worden ontplooid. Het bouwproces is vergelijkbaar met het maken van gips: als je gips bij water gooit, gaat het klonteren. Als je het andersom doet (water bij gips) gaat het goed. De goede volgorde en receptuur zijn belangrijk!
De in ’s-Hertogenbosch gevolgde receptuur is in onderstaande figuur weergegeven.

Definitiefase
Er moest op twee fronten tegelijk helderheid komen:

  1. Collectieve ambitie; wat willen we precies bereiken met kindcentra?
  2. Van intentie naar samenwerking; hoewel partijen interesse hadden getoond in de ontwikkeling, was de samenwerking nog broos en prematuur (veel intenties, eigen belangen voorop, nog geen vertrouwen).

Ontwerpfase
In deze fase is het fenomeen kindcentrum uitgewerkt; wat we er precies onder verstaan, hoe de samenwerking dient te worden uitgewerkt e.d. Dit leidde tot een toetsingskader dat verderop in het proces vaak is gebruikt en tot het ontwikkelmodel voor kindcentra.

Voorbereiding
Het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang zijn geharmoniseerd in regelgeving (in de gemeentelijke verordening peuterspeelzaalwerk) en in de arbeidsvoorwaarden voor leidsters. Dit is een ingewikkelde maar succesvolle fase geweest, waarbij het peuterspeelzaalwerk en 80 leidsters zijn overgegaan van 1 stichting naar 7 kinderopvangorganisaties.

Realisatie
Er is een stadsfoto ontwikkeld (een nulmeting) en er zijn per kindcentrum ambities geformuleerd. Op 32 locaties is daadwerkelijk gestart met een onomkeerbare samenwerking en ontwikkeling van Kindcentra 0-13. Belangrijke thema’s die hierbij een rol hebben gespeeld zijn:

  • gedeeld management; hoe ga je om met een dubbele sturing PO-KO?
  • doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en voor medewerkers
  • centrale registratie en kwaliteitsontwikkeling (in een stichting)
  • een kindcentrum in een brede school in een breder netwerk

resultaat

Na 3 jaar zijn 32 Kindcentra 0-13 gevormd, in verschillende fasen van ontwikkeling. Elk kindcentrum heeft een eigen ontwikkelplan gemaakt voor de volgende fase. Er zijn talloze problemen ontstaan bij de ontwikkeling op de locaties, maar ook evenzoveel creatieve oplossingen!

Lees ook de blog die werd gepubliceerd op de website van Compasnul13.