Positionering vmbo

vraag

Als brede scholengemeenschap (vmbo-havo-vwo) verkeren wij al jaren in de probleemzone: het leerlingenaantal loopt gestaag terug en financieel overleven we maar net. Docenten klagen over werkdruk en missen de oorspronkelijk wel aanwezige ‘binding met de school’. Moeten we, om extra leerlingen te werven, het vmbo loskoppelen van havo/vwo en samenvoegen met een ander vmbo? Is loskoppeling een oplossing, of een vergroting van het probleem? Hoe moet de scholengemeenschap zich positioneren na loskoppeling?

aanpak

KOCK heeft een besluitvormingsroute voorgesteld, met o.a. de volgende ingrediënten:

  • een omgevingsanalyse van het voedingsgebied (leerlingen, andere scholen in het gebied)
  • aanbrengen van focus en scherpte in de missie van de scholengemeenschap
  • in beeld brengen van een aantal uitgewerkte scenario’s
  • kiezen voor één scenario, met daarbij draagvlakontwikkeling bij leidinggevenden en docenten
  • in detail uitwerken van het gekozen scenario
  • opstellen van een invoeringsplan

De inbreng van KOCK was:

  • een grondige omgevingsanalyse
  • inbreng van beslismodellen
  • inbreng van objectiviteit in de discussies
  • inbreng van extra scenario’s (bovenop de voor de hand liggende oplossingen)

resultaat

Op basis van deze route is een weloverwogen keuze gemaakt om het vmbo niet apart te positioneren. Daarnaast is gekozen voor een nieuwe positionering van de school. Deze keuze werd breed (maar uiteraard niet unaniem) gedragen door de docenten. Een belangrijk effect is dat door deze focus meer onderlinge binding is ontstaan. De keuze gaf eerder opluchting en helderheid, dan verwarring. De nieuwe positionering is in detail uitgewerkt, inclusief onderwijskenmerken, leerling-kenmerken, docentkenmerken en inrichting van organisatie en gebouw en wordt momenteel ingevoerd. Voor de slotvraag: “Heeft deze keuze nu extra leerlingen opgeleverd en meer financiële armslag gegeven?” is het nog te vroeg. Dit wordt 3 jaar achtereen nauwgezet gemonitord.