Besturingsstructuur en governance

Governance gaat over het waarborgen van bestuurlijke en toezichthoudende processen. Dit gebeurt op papier in de vorm van statuten, regelingen en reglementen, maar moet ook in de praktijk vorm krijgen door een adequate rol- en taakinvulling van de Raad van Toezicht en een goede afstemming met het bestuur. De uitwerking op papier kan als vertrekpunt dienen voor de reflectie op de werkwijze in de praktijk. De reflectie in de praktijk kan weer gevolgen hebben voor de uitwerking op papier. Op deze manier ontstaat een noodzakelijke en dynamische afstemming tussen papier en praktijk.

KOCK heeft een format ontwikkeld voor een handboek governance. Een handboek, door KOCK samengesteld, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een voor een breed publiek toegankelijke beschrijving van de wijze waarop de organisatie vanuit een wettelijk kader in samenhang invulling geeft aan bestuur, toezicht, de besturing van de interne organisatie en de rechtsbescherming van betrokkenen. Het tweede deel bevat de formele documenten die hieraan ten grondslag liggen, zoals statuten, reglementen, interne regelingen etc. KOCK zorgt ervoor dat de formele documenten op elkaar zijn afgestemd en dat de inhoud kloppend is met de werkwijze in de praktijk.

Daarnaast verzorgt KOCK workshops om te reflecteren op governance in de praktijk. De rol- en taakinvulling van Raad van Toezicht en bestuur staan daarbij centraal, evenals de interactie tussen deze beide organen. De workshops leveren (aanscherping van) afspraken op, die kunnen worden opgenomen in het reglement intern toezicht.