Strategische personeelsplanning

Wat betreft personeelsvoorziening zijn op de langere termijn veel zaken onzeker, maar ze zijn daarom niet per definitie onvoorspelbaar. Het is mogelijk de toekomst zodanig te voorzien, dat een aantal gerichte maatregelen ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in gang kan worden gezet. Dit is de essentie van strategische personeelsplanning.

Door op strategisch niveau naar personeelsvoorziening te kijken, kan worden bepaald:

  • wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is;
  • hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar ontwikkelt;
  • welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele discrepanties op te heffen.

De mogelijkheden van strategische personeelsplanning reiken echter verder dan het in kaart brengen van de toekomstige personeelsvoorziening. Het helpt ook om:

  • te anticiperen op een mogelijk krimpscenario (terugloop in financiering of instroom cliënten);
  • de personele en daarmee financiële consequenties van een ander bedrijfsmodel door te rekenen;
  • richting te geven aan HR-maatregelen.

KOCK beschikt over een beproefde methodiek voor strategische personeelsplanning. Onze ervaring leert dat het toepassen van deze methodiek behulpzaam is bij de identificatie en onderbouwing van (toekomstige) HR-uitdagingen.